Svenska för utländska pedagoger

Sammanfattning

Svenska för utländska pedagoger vänder sig till dig som är pedagog från ett annat land eller är intresserad av att utbilda dig till ett pedagogiskt yrke. Kursen vänder sig även till dig som redan är yrkesverksam i den svenska förskolan/skolan, exempelvis som modersmålslärare eller studiehandledare, och önskar fördjupa dina kunskaper om det svenska skolsystemet.
Under kursens gång får du möjlighet att utveckla ett professionsspråk. Dessutom får du möjlighet till förståelse för det svenska skolsystemet och läraruppdraget.
Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, värdegrundsfrågor och den svenska förskolan/skolan av i dag. Utgångspunkten är de nationella styrdokumenten som varje lärare ska förhålla sig till i sin yrkesutövning. Särskild vikt läggs vid utveckling av kursdeltagarens professionsspråk.

Behörighetskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
AK308F version 1
Engelsk benämning:
Swedish for Foreign Teachers
Fördjupningsnivå
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 januari 2019
Beslutande instans:
Gäller från:
09 januari 2019

Förkunskapskrav

Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101).

Syfte

Kursen syftar till att kursdeltagaren utvecklar förståelse för det svenska skolsystemet och läraruppdraget samt utvecklar ett professionsspråk för att kunna verka inom den svenska förskolan/skolan.

Innehåll

Kursen behandlar pedagogiskt ledarskap, värdegrundsfrågor och den svenska förskolan/skolan av i dag. Utgångspunkten är de nationella styrdokumenten som varje lärare ska förhålla sig till i sin yrkesutövning. Särskild vikt läggs vid utveckling av kursdeltagarens professionsspråk.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren:

  1. visa förmåga att analysera och kommentera innehållet i nationella styrdokument och andra texter inom den pedagogiska genren utifrån uppdraget för förskollärare och lärare i Sverige
  2. visa förståelse av innebörden av ett yrkesadekvat språk samt applicera denna kunskap inom olika fält som berör skolan
  3. visa förmåga att använda ett yrkesadekvat språk, både muntligt och skriftligt
  4. visa förmåga att reflektera över skolans roll i samhället, både muntligt och skriftligt
  5. genomföra ett projektarbete med utgångspunkt i lärarprofessionen
  6. respondera eget projektarbete och opponera på ett annat projektarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, grupparbeten, gruppdiskussioner och seminarier.

Bedömningsformer

Salstentamen om nationella styrdokument, 3 fup (lärandemål 1, 3) U-V
Muntlig analys av ett praxisnära fall, 2,5 fup (lärandemål 1, 3) U-G
Aktivt deltagande i seminarium om ett yrkesadekvat språk, 2 fup (lärandemål 2, 3) U-G
Reflekterande skriftlig uppgift om skolans roll i samhället, 1,5 fup (lärandemål 1, 3, 4) U-V
Skriftlig presentation av projektarbete samt aktivt deltagande i projektseminarium, 6 fup (lärandemål 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6) U-V

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lärarens handbok - läroplaner, skollag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention (2014). Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. (i urval, ca 200 sidor)
Av läraren anvisade texter utgivna av Skolverket samt ytterligare texter som läraren bedömer är av vikt. (ca 200 sidor)

Kursvärdering

Kursen avslutas med en individuell skriftlig kursvärdering utifrån kursens mål. Resultatet av denna utvärdering görs tillgänglig för studenterna på högskolans datornät/lärplattform samt diskuteras i programråd eller dylika fora som finns kopplade till kursen.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att, under ett år efter det att förändringen skett, examineras vid två olika (av kursansvarig lärare beslutade) tillfällen enligt den kursplan som gällde vid registreringen Tentamenstillfällena fastställs av institutionen och det ligger på studentens ansvar att kontakta institutionen för att få reda på när och hur omtentamen kommer att ske.

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Anna Sibinovic, Kursansvarig
Telefon: 040-6658054