Svenska som andraspråk och lärande: Språkstruktur, andraspråksutveckling och läs-och skrivutveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: AS204C-Svenska som andraspråk och lärande: Kommunikation, kunskapsutveckling och bedömning.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
AS205C version 1,3
Engelsk benämning:
The Study of Swedish as L2 and Education: The Structure of Language, Language Development and Developing Literacy
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
02 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
02 november 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: AS204C-Svenska som andraspråk och lärande: Kommunikation, kunskapsutveckling och bedömning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, samt gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sin förståelse i frågor som rör språk, språkutveckling och lärande på ett andraspråk. Studenterna ska fördjupa sin kunskap om svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv samt sin förmåga att tillämpa denna kunskap i analys och bedömning av elevers andraspråksutveckling. Vidare ska studenterna tillägna sig kompetens att stödja barns/ungdomars och vuxnas läs- och skrivutveckling på andraspråket.

Innehåll

Delkurs 1
Svensk språkstruktur i tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv, 8 hp
The Structure of The Swedish Language from Cross-linguistic and Didactic Perspectives
Tyngdpunkten i delkursen ligger på fördjupade studier av svenska språkets grammatiska regelsystem i ett tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv. Utgångspunkten när det gäller de didaktiska perspektiven är en kognitiv-konstruktivistisk syn på språkinlärning där andraspråksinläraren betraktas som en aktiv konstruktör av hypoteser om målspråkets uppbyggnad – hypoteser som kontinuerligt omprövas på vägen mot målspråket och tar sig uttryck i ett interimspråk i ständig utveckling.
I seminarieform tränar sig studenterna att tillämpa sina kunskaper om språkliga strukturer och om andraspråksinlärares utvecklingsprocess i praktisk analys av barns, ungdomars och vuxnas språkproduktion. Utifrån analysen gör de bedömningar av hur långt de aktuella andraspråkseleverna hunnit i sin språkutveckling och hur stödet för deras fortsatta språkutveckling kan utformas.

Delkurs 2
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7 hp
Reading and Writing L2 texts
Vad kan begränsad läs- och skrivförmåga innebära i ett högteknologiskt samhälle där det ställs höga krav på medborgarnas litteracitet? Denna fråga bildar ingång i delkursen och i en diskussion där litteracitet relateras till demokratibegreppet och problematiseras ur såväl ett klass- som ett genusperspektiv. I detta sammanhang analyseras, granskas och diskuteras också nationella och internationella utvärderingar av elevers läsförmåga och relateras till frågor som rör läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Vidare behandlas forskning där läsning och skrivande ses som sociala aktiviteter samt teorier om sambanden mellan tanke, tal och skrift. Delkursen lyfter därtill fram den roll som skönlitteratur och gestaltande uttrycksformer har när det gäller ungdomars och vuxnas läs- och skrivutveckling.
Som ett led i arbetet med att successivt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt inom det egna kunskapsfältet genomför studenterna under delkursen en observations- och dokumentationsuppgift.
De kunskaper och färdigheter som studenterna utvecklar under delkursens gång omsätts i en praxisteori gällande läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. I denna tar studenten också ställning till hur ett mångsidigt underlag för dokumentation och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling kan utformas.

Lärandemål

Delkurs 1
Svensk språkstruktur i tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv, 8 hp
The Structure of The Swedish Language from Cross-linguistic and Didactic Perspectives

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • utifrån fördjupade kunskaper i språkvetenskap och med adekvat terminologi beskriva och diskutera strukturer i svenska språket i ett tvärspråkligt perspektiv
  • redogöra för teorier om inlärningsgångar och inlärningsstrategier hos andraspråksinlärare
  • med stöd i sin kunskap om svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv och andraspråksinlärares inlärningsgångar genomföra en kvalificerad analys av andraspråkselevers språkproduktion och dra slutsatser om dessa elevers andraspråksutveckling

Delkurs 2
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7 hp
Reading and Writing L2 texts

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • reflektera över vad begränsad läs- och skrivförmåga kan innebära för individen i ett högteknologiskt samhälle med höga krav på medborgarnas litteracitet
  • analysera nationella och internationella utvärderingar av elevers läsförmåga, kritiskt förhålla sig till dessa och relatera dem till frågor rörande läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
  • utifrån aktuell forskning om läsning och skrivande som sociala aktiviteter kunna diskutera sambandet mellan tanke, tal och skrift och ta ställning till vad detta kan innebära för ungdomars respektive vuxnas läs-och skrivutveckling på ett andraspråk
  • exemplifiera hur läs- och skrivförmåga utvecklas i funktionella sammanhang och ta ställning till hur skönlitteratur och gestaltande uttrycksformer kan användas i det praktiskt pedagogiska arbetet för att stödja läs- och skrivutveckling på andraspråket
  • med utgångspunkt i relevant teori, styrdokument och klassrumsobservation utforma en praxisteori avseende undervisning som syftar till läs- och skrivutveckling på andraspråket för ungdomar eller vuxna
  • med utgångspunkt i en problematiserande diskussion om vad läs- och skrivförmåga innebär ta ställning till hur bedömning av elevers läs- och skrivutveckling kan utformas

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, arbete i kollaborativa grupper och självstudier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola och partnerområde.

Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Delkurs 1
Svensk språkstruktur i tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv, 8 hp
The Structure of The Swedish Language from Cross-linguistic and Didactic Perspectives

Examinationen består av två delar. Den första delen utgörs av en individuell, skriftlig salstentamen avseende strukturer i svenska språket i ett tvärspråkligt perspektiv samt karaktäristiska drag i andraspråksinlärares utvecklingsprocess i riktning mot målspråksnormen.

I den andra delen av examinationen tillämpar studenten sina fördjupade kunskaper om språkliga strukturer och om andraspråksinlärares utvecklingsprocess i praktisk analys av autentiska elevtexter. Med utgångspunkt i analysen gör studenten kvalificerade bedömningar av hur långt de aktuella eleverna hunnit i sin andraspråksutveckling och föreslår hur stödet för deras fortsatta språkutveckling kan utformas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.


Delkurs 2
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7 hp
Reading and Writing L2 texts

Examinationen består av två delar.
Den första delen av examinationen består i att studenten tillsammans med en studiekamrat genomför en klassrumsobservation av arbetsmoment som syftar till att öppna vägar in i svenskt skriftspråk för andraspråkselever. Vid ett seminarium presenteras det dokumenterade materialet i ljuset av relevant teori. I presentationen tar studenten ställning till forskning där läsande och skrivande ses som sociala aktiviteter och diskuterar implikationerna av denna syn när det gäller läs- och skrivutveckling på ett andraspråk för ungdomar och vuxna. Studenten reflekterar avslutningsvis över vad kraven på litteracitet i ett högteknologiskt samhälle innebär för den som har begränsad läs- och skrivförmåga.
Den andra examinationsdelen består i att studenten, i skriftlig form och med utgångspunkt i gällande kursplan, relevant teori och genomförd klassrumsobservation, formulerar en praxisteori. I denna diskuterar studenten hur en funktionaliserad undervisning, som syftar till grundläggande eller fortsatt skriftspråksutveckling för en specifik grupp andraspråksinlärare, kan utformas.
Frågor som utreds handlar om vilken plats olika texter och uttrycksformer kan ha i denna undervisning och hur arbetet med skönlitteratur kan bedrivas för att anknyta till och utmana elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar. Utifrån ett problematiserande och kritiskt resonemang om vad läs- och skrivförmåga innebär, relaterat till nationella och internationella utvärderingar av elevers läsförmåga, tar studenten också ställning till hur utvärdering och bedömning av elevers läs- och skrivutveckling kan utformas.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på samtliga delkurser

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1

Svensk språkstruktur i tvärspråkligt och didaktiskt perspektiv, 8 hp
The Structure of The Swedish Language from Cross-linguistic and Didactic Perspectives

Abrahamsson, Niclas (2009), Andraspråksinlärning. Studentlitteratur. S 11-80, 171-200 (100 s.)

Andersson, Lars-Gunnar (2001), Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Skriptor. S 5-45 (41 s.)

Flyman-Mattsson, Anna & Håkansson, Gisela (2010), Bedömning av svenska som andraspråk. Lund: Studentlitteratur (110 s.)

Håkansson, Gisela (2003), Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur. Kap 1, 4-8 (115 s.)

Källström, Roger (2012), Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Lund: Studentlitteratur. (200 s.)

Kursplaner i svenska som andraspråk

Delkurs 2
Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, 7 hp
Accessing L2 texts

Alfaportföljen, portfoliometodik för alfabetisering av vuxna inom sfi. Lärardel. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (2009), Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs Universitet och Myndigheten för skolutveckling (52 s.) http://www.andrasprak.su.se/litteratur/nationellt-centrums-ovriga-publikationer/alfaportfoljen-1.43203

Bergman, Pirkko och Sjöqvist, Lena (2003), Skönlitteratur som läromedel. I: Att undervisa elever med svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Stockholm: Skolverket (12 s.)

Domeij, Richard & Ola Karlsson (2013). Delaktig i det digitala samhället – ett flerspråkigt perspektiv. I: Hyltenstam, Kenneth & Inger Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur. S. 519-543 (24 s.)

PISA (2015), 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Rapport 450. Stockholm. Skolverket. S. 6-13, 20-23, 28-51 (35s.)
Rasmusson, Maria (2014), Det digitala läsandet: begrepp, processer och resultat. Diss. Härnösand : Mittuniversitetet, 2015 s 50-73 (23 s)

Reichenberg, Monica (2012), Vägar till läsförståelse: texten, läsaren och samtalet. Stockholm: Natur och Kultur (140 s.)

Roe, Astrid (2014). Läsdidaktik. Efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups. S. 195 – 254 (59s.)

Sheikhi, Karin (2016), Läsförståelse och läsförståelsestrategier: Förutsättningar för andraspråkselever. I: Lahdenperä, Pirjo och Sundgren, Eva (red.), Skolans möte med nyanlända. Stockholm: Liber. (19 s)

Wedin, Åsa (2010), Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Studentlitteratur (97 s.)

Wedin, Åsa & Hedman, Christina (2013), Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 100 s)

Kursplaner i svenska som andraspråk

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Manuela Lupsa, Kursansvarig
Telefon: 040-6657139
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program