Dator- och internetteknik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
DA216A version 2
Engelsk benämning:
Computer and Internet Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
06 februari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA215A-Datateknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskap och förståelse för datorer och internetteknik samt hur den informationstekniska omvärlden fungerar och inhämtar kunskap om vanligt förekommande teknologier och deras användning.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • digitala nätverk, Internet
 • trådburen datakommunikation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten visa:

 • kunskap om de vanligaste internetprotokollen
 • förmåga att beskriva funktion och implementation av centrala internetprotokoll
 • förmåga att beskriva fundamentala principer såsom lagerprincipen, samt routing på internet
 • kunskap om grundläggande högnivåprotokoll och internetapplikationer
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • observera och analysera beteenden och funktionalitet hos internetprotokoll samt fundamentala internetalgoritmer
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på Internet

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer ca 20 timmar samt självstudier ca 150 timmar.

Bedömningsformer

Examineras genom två skriftliga tentamina (4 hp) och laborationsuppgifter inklusive muntlig redovisning (3,5 hp).
För godkänt betyg (G) krävs minst G på samtliga ingående moment.
För slutbetyget Väl godkänd (VG) krävs dessutom VG på båda tentamina.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Comer, Douglas E (2013). Internetworking with TCP/IP Volume One: Pearson New International Edition [Elektronisk resurs]. ISBN: 9781292040813
 • Odom, Wendell (2004). Computer networking first-step [Elektronisk resurs]. ISBN: 9781587201011

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program