Programmering av inbyggda system

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA267A version 2
Engelsk benämning:
Programming of Embedded Systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
24 oktober 2016

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom konstruktion och programmering av inbyggda system.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Element i språket C för inbyggda system
 • Utveckling, programmering och testning av inbyggda system
 • Grundläggande datastrukturer och algoritmer
 • Mjukvaruarkitektur och mönster för inbyggda system
 • Utvecklingsmiljöer för inbyggda system
 • Avbrott, realtidsaspekter, realtidsoperativsystem
 • Källkritik av litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial, material på internet och vetenskapliga artiklar om inbyggda system
 • Etiska aspekter angående användning av inbyggda system och människors ansvar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa kunskap och förståelse för:

 • funktion och programmering av inbyggda mikroprocessorsystem
 • grundläggande datastrukturer, algoritmer och designmönster relevanta för inbyggda system
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • självständigt konstruera och testa programvara för inbyggda system utifrån uppsatta krav
 • integrera olika delar av ett inbyggt system till en fungerande helhet
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till innehåll i vetenskapliga artiklar, litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på internet
 • visa förmåga att analysera och diskutera tekniska aspekter beträffande utveckling och programmering av inbyggda system samt deras roll i samhället och om människors ansvar för hur de används

Arbetsformer

Lektioner med föreläsningar eller gästföreläsningar, laborationer, inlämningsuppgifter och studentpresentationer/demonstrationer.

Bedömningsformer

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget 3 på varje examinerande moment.

 • Tentamen (2,5 hp)
 • Inlämningsuppgifter (2 hp)
 • Laborationsuppgifter (3 hp)
För högre betyg krävs det betyget på samtliga moment där betygsskalan tillämpas.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Kernighan, Brian W. & Pike, Rob (1999). The Practice of Programming. Addison-Wesley Professional
 • White, Elecia. (2011). Making embedded systems. 1st ed. Sebastopol, CA: O'Reilly Media, Inc.
En referensbok i C programmering, t.ex:
 • Bilting, Ulf & Skansholm, Jan (2011). Vägen till C. 4., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Deitel, Paul J. & Deitel, Harvey M. (2013). C: how to program. 7. ed. Boston: Pearson
 • Kernighan, Brian Wilson & Ritchie, Dennis M. (1988). The C programming language. 2. ed. Englewood Cliffs: Prentice Hall
 • King, K. N. (2008). C programming: a modern approach. 2. ed. New York: W.W. Norton & Company
Kompendier och artiklar som delas ut under kursens gång.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmgren, Kursansvarig
Telefon: 040-6657688

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program