Mobila system

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp
 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA216A - Dator- och internetteknik 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA268A version 1
Engelsk benämning:
Mobile Systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 oktober 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp
 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA216A - Dator- och internetteknik 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar en överblick över principer för, användning och begränsningar av mobila teknologier samt en fördjupning i de grundläggande fysikaliska begrepp och fenomen som dessa teknologier beror på.

Innehåll

Kursen består av två delmoment:

Grundläggande teori för mobil kommunikation:

 • Protokollarkitektur
 • Signaler, spektrum, Fourieranalys
 • Sampling (Nyquist)
 • Trådlös transmission, antenner, signalutbredning
 • Grundläggande terminologi: brus, SNR, dB, kanalkapacitet (Shannon)
 • Källkodning, kanalkodning, multiplexing, feldetektering, felkorrigering
 • Bredbandig (spread spectrum) kommunikation
 • Analog modulation – matematiska grunder, AM, FM
 • Digital modulation ASK, PSK, QAM, QPSK

Mobila teknologier :
 • Teknologier med kort räckvidd (t.ex. Zigbee, Bluetooth)
 • Trådlös LAN (WAN) - WiFi
 • Mobila digitala system
 • Internet of Things och 5G mobila nätverk

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa kännedom om:

 • grundläggande begrepp inom trådlösa mobila system
 • viktiga kommunikationsstandarder
 • arkitektur och funktion av mobila nätverk

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera, formulera och arbeta med problem inom området mobila system
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat
 • identifiera och inhämta nödvändig information för att lösa konkreta problem inom mobila system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt reflektera kring teknik- och samhällsutveckling inom ämnesområdet
 • visa insikt om möjligheter och begränsningar med mobila system

Arbetsformer

Lektioner, obligatoriska laborationer, övningar samt självstudier.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen 4 hp, samt godkända laborationsuppgifter 3,5 hp.

Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Beard, Cory & Stallings, William (2016). Wireless Communication Networks and Systems. Global Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
 • Sauter, Martin (2013). 3G, 4G and beyond – bringing networks, devices and the web together, second edition. New York: John Wiley and Sons
Vetenskapliga artiklar om utvalda ämnen tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Gion Koch Svedberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657658

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program