Självständig fördjupning för dataingenjörer

Sammanfattning

Behörighetskrav

60 högskolepoäng obligatoriska kurser på högskoleingenjörsutbildning i datateknik, inklusive någon av följande kurser:

 • Programmering av inbyggda system 7,5 hp
 • Mobila system 7,5 hp
 • Signalbehandling 7,5 hp
 • Intelligenta distribuerade system 7,5 hp

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018

Kurskod:
DA269A version 1,1
Engelsk benämning:
Independent Studies for Computer Engineers
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
24 oktober 2016

Förkunskapskrav

60 högskolepoäng obligatoriska kurser på högskoleingenjörsutbildning i datateknik, inklusive någon av följande kurser:

 • Programmering av inbyggda system 7,5 hp
 • Mobila system 7,5 hp
 • Signalbehandling 7,5 hp
 • Intelligenta distribuerade system 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Studenten förväntas utveckla fördjupande kunskaper i något område inom datavetenskap eller datateknik och fördjupningsområdet som fastställs vid kursstart i samråd mellan student och examinator.

Innehåll

Kursen utvecklar studentens förmåga att inhämta fördjupade kunskaper om nya områden i datavetenskap eller datateknik. Kursens innehåll fastställs vid kursstart i samråd mellan student och examinator.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs förväntas studenten:

 • visa fördjupad kunskap inom det fastställda fördjupningsområdet
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs förväntas studenten kunna visa förmåga att:
 • kritiskt granska rapporter inom fördjupningsområdet
 • tillämpa existerande lösningar inom det fastställda fördjupningsområdet
 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem
 • planera och med adekvata metoder genomföra och rapportera avsedda uppgifter inom givna ramar
 • självständigt eller i grupp, kunna arbeta med problemställningar knutna till ett specifikt fördjupningsområde inom datavetenskap eller datateknik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs förväntas studenten kunna:
 • reflektera över för- och nackdelar med existerande lösningar inom fördjupningsområdet
 • reflektera över sin egen läroprocess och de erfarenheter som gjorts under kursen
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier, handledning samt självstudier.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: godkänd skriftlig reflekterande rapport (6 hp) samt godkänd muntlig presentation (1,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur väljs i samråd med handledare och examinator.


Referenslitteratur
 • Backman, Jarl (2008). Rapporter och uppsatser. 2., uppdaterade [och utök.]. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Dahlgren, Hans (2001). Lärprocessen: om målmedvetet lärande. Solna: Ekelund

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Mia Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657772

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-98125 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök