Innovationsprojekt

Sammanfattning

I dagens samhälle är det stort fokus på att ta fram nya och innovativa produkter, vare sig man startar nytt företag, agerar inom idéburen sektor eller jobbar i ett stort multinationellt bolag. Sådana nya produkter tas ofta fram genom innovationsprocesser där förmågan för kreativitet, samverkan med andra och förmågan för att värdera innovationen ur ett marknads- och nyttoperspektiv avgör resultatet. Denna typ av innovationsprocesser genomförs oftast i iterativa projekt där de medverkande har olika kompetens och bakgrund. Inom kursen lär sig studenterna metoder och processer, genom teori och praktisk erfarenhet, för hur man kan arbeta med innovation för att ta fram nya och framgångsrika produkter.

Behörighetskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program vid Malmö högskola.

Urval:

högskolepoäng 100%

Denna kurs ges som en del av program:

Om utbildningen

i lever i ett samhälle där kraven på att ta fram nya och innovativa produkter hela tiden ökar, vare sig man startar ett företag eller jobbar i ett stort bolag. Nya produkter tas ofta fram genom innovationsprocesser där förmågan för kreativitet, samverkan med andra och förmågan för att värdera innovationen ur ett marknads- och nyttoperspektiv avgör resultatet.

Kursen innovationsprojekt syftar till att ge studenter bättre kunskap och förmåga att arbeta med innovativa processer samt att praktiskt jobba med verklighetsförankrade problemställningar utan någon specificerad lösning. Målet är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om hur man tillsammans kan utveckla innovativa och framgångsrika produkter.

Under en större del av kurstiden arbetar studenterna från olika utbildningar i projektteam med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning som kommer från ett företag. Baserat på denna problemställning skall studenterna formulera idéer, koncept och prototyper och liknande för att uppfylla intressenternas behov och prova lösningen i praktiken.

Under kursens gång kommer studenterna coachas av erfarna processledare och affärsutvecklare. Specialister från näringslivet kommer bland annat att hålla i workshops och föreläsningar inom till exempel idégenerering och konceptualisering med mera. 

Studenterna tränas också i att få en förståelse för det omgivande samhället, trender, samt att kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av en projekt.

Studentpitchar för kursen Innovationsprojekt

 

Intervjuer

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA285A version 1
Engelsk benämning:
Innovation Project
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Minst 100 godkända högskolepoäng inom ett program vid Malmö högskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall få insikt i och praktisk erfarenhet av hur det är att leda och arbeta i innovationsprojekt som fokuserar på en verklighetsförankrad utmaning utan någon specificerad lösning.

Kursens mål är att studenten tränar och utvecklar sin förmåga till lagarbete och ökar sin medvetenhet om hur man tillsammans kan utveckla innovativa och framgångsrika produkter. Studenterna tränas också i att få en förståelse för det omgivande samhället, trender, samt att kommunicera effektivt med potentiella framtida användare och intressenter av en produkt.

Innehåll

Varje student ingår i ett eller flera innovationsprojekt. I projekt jobbar deltagarna tillsammans för att ta fram en nyskapande lösning på en verklighetsförankrad utmaning. Projektgruppen ansvarar gemensamt för att projektet presenteras och dokumenteras på lämpligt vis, genom t.ex. pitchar, produktpresentationer, resultatbeskrivning, projektplanering, ansvarsfördelning och erfarenheter/reflektioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om vad som krävs för att delta i ett innovationsprojekt
 • kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • förståelse för hur den egna rollen och professionen relaterar till andra kompetenser och ämnesdiscipliner
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga:
 • till lagarbete och samverkan i grupper sammansatta utifrån olika ämnesdiscipliner
 • att inom en projektgrupp planera, genomföra, leda, utvärdera och utveckla innovationsprocesser som syftar till att utifrån en utmaning utveckla idéer till konkreta värden för en målgrupp
 • att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inför, och i dialog med olika målgrupper
 • att aktivt bidra i projektarbetet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • insikt i en innovations möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande inbegripet sociala, etiska och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
 • förmåga att samla in, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende att utveckla en innovativ och behovsorienterad lösning på en verklighetsförankrad utmaning
 • förmåga att reflektera över sin roll och utveckling i relation till kursen, projektet och lösningen

Arbetsformer

Under kursens gång anordnas ett antal föreläsningar/seminarier/workshops kring olika aspekter i relation till projektarbete samt hur man professionellt hanterar och hittar kreativa och innovativa lösningar till verkliga utmaningar. Det anordnas även tillfällen där studenterna har möjlighet att presentera vad de hittills kommit fram till samt att få feedback på detta. I samband med projektets avslutning ska varje studentgrupp presentera sina resultat genom en produktpresentation.

Varje student för en projektdagbok under projektets löptid. Projektdagboken fungerar som ett underlag för det individuella reflektionsdokumentet där studenten efter genomfört projekt kritiskt skall analysera och dokumentera sin insats i och sina erfarenheter från projektet. Studentens skriftliga rapport presenteras och diskuteras på ett seminarium och studenten får individuell feedback och kommentarer från examinatorn.

Under projektets löptid kommer studenten att tillbringa en stor del av sin tid utanför schemalagd undervisning på högskolan.

Kursen omfattar cirka 400 timmar varav cirka 320 timmar är projektarbete och rapportskrivning. Cirka 70 timmar ägnas åt föreläsningar, seminarier/workshops/presentationer samt cirka 10 timmar åt coaching individuellt eller i grupp.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom ett antal olika aktiviteter. För att bli godkänd på hel kurs krävs:

 • aktivt deltagande på samtliga schemalagda seminarier samt bidragande till projektgruppen och dess leverabler (10 hp)
 • godkänt individuellt reflektionsdokument, godkänd individuell projektdagbok samt godkänd på tillhörande individuella presentationer och redovisningar (5 hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten förväntas söka, värdera och använda relevant litteratur på egen hand eller i samråd med lärare/handledare.

Referenslitteratur:
 • Andersen, E. S, Grude, K. V. & Haug, T. (2000). Målinriktad projektstyrning. Studentlitteratur
 • Anthony, S. D. (2012). The Little Black Book of Innovation – How it Works, How to do it. Harvard Business Review Press
 • Carlson, C. R. och Wilmot, W. E. (2006). Innovation. The Crown Publishing Group
 • Goffin, K. och Mitchell, R. (2010). Innovation Management – Strategy and Implementation Using the Penthathlon Framework. Macmillian Education
 • Gustavsson, T. (2013). Agil projektledning. Sanoma Utbildning
 • Michanek, J. och Breiler, A. (2015). Idéagenten – en handbok i att leda kreativa processer. Arx förlag
 • Ries, E. (2011). The Lean Startup – How Constant Innovation Creates Radically Successful Business. Penguin Books
 • West, M. (2012). Effective Teamwork. Blackwell Publishers
 • Wikberg Nilsson, Å., Ericsson, Å. och Törlind, P. (2015). Design – process och metod. Studentlitteratur

Kompletterande ämnes-/projekt-/praktikspecifik litteratur kan tillkomma vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Patrik Berander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657622

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08437 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök