Programmering av inbyggda system

Sammanfattning

Behörighetskrav

30 hp godkända kurser inom Datavetenskap inklusive:

 • DA339A Objektorienterad programmering
 • DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
DA346A version 1
Engelsk benämning:
Programming Embedded Systems
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2104
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

30 hp godkända kurser inom Datavetenskap inklusive:

 • DA339A Objektorienterad programmering
 • DA343A Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information kan inhämtas av olika typer av sensorer och hur denna kan behandlas i ett inbyggt system och skickas vidare till ett annat system som behandlar informationen.

Innehåll

 • Introduktion till sensorer
 • Enchipsdatorns funktion
 • Assemblyprogrammering
 • Programmering av enchipsdator
 • Introduktion till datakommunikation i inbyggda system

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna visa kunskap och förståelse för:

 • datateknikens historia och terminologi
 • digitalteknikens grundkoncept
 • användning av enchipsdator och dess möjligheter och begränsningar
 • principer för digitalisering av olika former av information och data
 • principer för kommunikation med digitala signaler

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna utföra:

 • assemblyprogrammering och programmering av enchipsdator
 • analys av enklare inbyggda system med hjälp av blockdiagram
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna kritiskt:

 • förhålla sig till innehåll i teknisk dokumentation och material på Internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen
 • reflektera kring användningen av enklare inbyggda system i olika sammanhang

Arbetsformer

Föreläsningar ca 24 timmar, övningar ca 10 timmar, laborationer ca 24 timmar samt självstudier ca 132 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända skriftlig tentamen 4 hp och godkända laborationsuppgifter inklusive muntlig redovisning 3,5 hp.

Krav för Väl godkänd: Utöver kravet för Godkänd krävs dessutom Väl godkänd på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Kompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola
 • Laborationskompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-08336 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök