Projekt I för ingenjörer

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
DA363A version 1,1
Engelsk benämning:
Project I for Engineering Students
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2014

Förkunskapskrav

Godkänt på kurserna DA215A Datateknik och DA339A Objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utnyttjar färdigheter inom elektronik/datateknik, nätverksteknik, objektorienterad programutveckling, algoritmer och datastrukturer och genomför (i grupp) ett projekt.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Att arbeta i projekt
 • Informationssökning
 • Tidsrapportering, uppföljning och projektrapportering
 • Leverans av hårdvara och mjukvara
 • Leverans av dokumentation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • förståelse för hur projekt planeras
 • förståelse för hur projekt genomförs
 • förståelse för hur projekt dokumenteras, rapporteras och följs upp

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studentenkunna:
 • skriva och granska rapporter inom ämnet
 • visa förmåga och färdighet i att delta i projektgrupper
 • visa förmåga dokumentera och beskriva projektets progression
 • använda och integrera relevanta kunskaper avseende planering, implementation och lösning av projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över för- och nackdelar med det valda sättet att driva projektet
 • reflektera över tidsåtgång för olika aktiviteter som görs inom ett projekt

Arbetsformer

Föreläsningar ca 10 timmar, projekthandledning ca 15 timmar, seminarier ca 15 timmar samt projektarbete ca 360 timmar.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänt projekt 15 hp.
Betygsbedömning: Betyget grundas på projekt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen, Erling; Schwencke, Eva, Projektarbete - en vägledning för studenter, Studentlitteratur 1998
 • Tsui, Frank F., Karam, Orlando. & Bernal, B. Essentials of software engineering. 3. rev. ed Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning
 • Ytterligare kurslitteratur tillhandahålls av institutionen.
Referenslitteratur
 • Eklund, S. (2010). Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Pressman, Roger S. (2014[2015]). Software engineering: a practitioner's approach. 8. ed., New York: McGraw-Hill Education
 • Sommerville, Ian (2011). Software engineering. 9. ed., International ed. Harlow: Addison-Wesley

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136