Signalbehandling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA216A - Dator- och internetteknik 7,5 hp
 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp
 • Analys motsvarande 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
DA383A version 1
Engelsk benämning:
Signal Processing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 oktober 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • DA215A - Datateknik 15 hp
 • DA216A - Dator- och internetteknik 7,5 hp
 • DA339A - Objektorienterad programmering 15 hp
 • Analys motsvarande 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten med hjälp av relevant matematik utvecklar fördjupade kunskaper, färdigheter och bedömningsförmåga inom tillämpningar av signalteori.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Grunderna i insamlande av mobil sensordata
 • Sinusformat tidsberoende
 • Signalspektrum
 • Sampling, A/D-omvandling, vikning, D/A-omvandling
 • Frekvensfunktionsbegreppet
 • Fourieranalys
 • FIR-filter och IIR-filter, överförings- och frekvensfunktioner
 • Implementering av digitala filter i inbyggda system
 • Tillämpningar av signalbehandling för Internet-of-Things
 • Dataanalys i sensornätverk

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa kunskap och förståelse för:

 • grundläggande teori inom signalbehandling och filterdesign
 • användning av signalbehandling av data från sensorer
 • hantering av stora datamängder i sensorsystem
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • konstruera och testa programvara för digital signalbehandling
 • behandla dataströmmar från sensorsystem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, marknadsföringsmaterial och material på internet inom sensorsområdet

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, gästföreläsningar och projektuppgifter.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänt betyg på samtliga ingående delar.

 • muntlig och skriftligt tentamen (2 hp)
 • laborationsuppgifter (3 hp)
 • skriftlig inlämning och muntlig presentation av projektuppgift (2,5 hp)
Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • McClellan, James H., Schafer, Ronald W. & Yoder, M. A. (2014). Signal processing first. International ed Upper Saddle River, NY: Pearson Prentice Hall
Litteratur tillkommer om Databehandling av sensorsystem.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program