Praktikkurs inom IT

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
DA386A version 2
Engelsk benämning:
Internship in IT
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
25 januari 2017

Förkunskapskrav

Minst 60 hp avslutade kurser inom program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är valbar.

Syfte

Studenten ska utveckla fördjupad kunskap om och förståelse för hur det är att arbeta praktiskt med frågor kring datorbaserade informationssystem och kunna kritiskt reflektera över hur datavetenskaplig kunskap omsätts i praktiken.

Innehåll

Praktikkursen omfattar minst 8 och max 10 veckors praktik, förlagd till terminstid. Praktikarbetet kan genomföras i två olika former: arbetsplatsförlagd praktik eller projektbaserad praktik.

I arbetsplatsförlagd praktik, hittar studenten själv en praktikplats på ett företag/del av företag verksamt inom datorbaserade informationssystem. Ett praktikprogram upprättas av studenten i samråd med företaget och kursansvarig lärare. Studenten ska föra en dagbok under sin praktik där handledaren på företaget kontrollerar att det som studenten gör och det upplagda praktikprogrammet överensstämmer.

Vid projektbaserad praktik ska de studerande forma mindre grupper som planerar och genomför ett projekt med datorbaserade informationssystem i samverkan med ett eller flera företag.

Efter avslutad praktik ska studenten författa en rapport om sina erfarenheter vilken presenteras och diskuteras vid ett seminarium. En del av rapporten ägnas åt studentens reflektioner kring sitt eget lärande, där lärandemålen i kursen utgör ett ramverk för dessa reflektioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur det är att arbeta praktiskt med frågor kring datorbaserad informationsystem
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • visa färdigheter att planera och genomföra praktik på en arbetsplats eller projektbaserad praktik i samarbete med ett företag eller organisation
  • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper om IT i en relevant organisation eller företag
  • visa förmåga att redogöra för ett relevant, självvalt tema eller frågeställning relaterat till datorbaserade informationssystem som varit relevant och i fokus under praktiktiden
  • visa förmåga att både skriftligen och muntligen och inom givna tidsramar, kunna rapportera och redogöra för sina erfarenheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • visa förmåga att kritiskt reflektera över hur datavetenskaplig kunskap omsätts i praktiken
  • visa förmåga att reflektera över sin egen läroprocess och de personliga erfarenheter och den kunskap som man har tillägnat sig under praktikperioden, samt hur ett vetenskapligt synsätt kan bidra till denna personliga kunskapsutveckling

Arbetsformer

Praktiskt arbete med uppgifter relaterade till utveckling eller hantering av IT applikationer.
Seminarier om ca 4 timmar.

Praktiken utgör sedan underlag för en teoretisk reflektion kopplad till utbildningens tidigare kurser.
Kursens genomförande sker med stöd av kursens lärare och med hjälp av en kontaktperson i den förlagda verksamheten.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer på praktiken examineras genom:

  1. Praktikprojektplan, 1 hp.
  2. Skriftlig rapport som inkluderar dokumentation av praktikperioden, 14 hp
För godkänt betyg krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och fått värderingen godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten väljer själv, i samråd med kursansvarig lärare, relevant litteratur utifrån det tema som specificeras i den skriftliga rapporten.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-08430 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök