Sensorteknik för mobila enheter

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet Datavetenskap inklusive:

 • DA345A – Utveckling av mobila applikationer eller DA401A – Application development for Android.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
DA387A version 1
Engelsk benämning:
Sensor Technology for Mobile Devices
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2018

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i huvudområdet Datavetenskap inklusive:

 • DA345A – Utveckling av mobila applikationer eller DA401A – Application development for Android.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 31-60 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap med inriktning mot applikationsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap och färdigheter för att konstruera mobila applikationer vilka nyttjar interna sensorer hos mobila enheter och kommunicerar med externa enheter.

Innehåll

 • Trådlös och trådburen kommunikation mellan mobil enhet och extern enhet
 • Användningen av interna och externa sensorer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp inom trådlös och trådburen kommunikation
 • Visa förståelse för sensorers uppbyggnad och användningsområden
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Konstruera mobila applikationer som använder för syftet lämpliga sensorer
 • Konstruera mobila applikationer som använder externa inbyggda system
 • Använda för syftet lämpliga kommunikationsprotokoll
 • Dokumentera ett systems uppbyggnad
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Värdera risker i samband med datorkommunikation med avseende på integritet och säkerhet

Arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, projekthandledning samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter (7,5 hp).
Krav för godkänt: Godkända inlämningsuppgifter.
Krav för väl godkänt: Väl godkänd på minst hälften av inlämningsuppgifterna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Milette, G. & Stroud, A. (2012) Professional Android Sensor Programming, John Wiley & Sons, ISBN 13: 9781118183489

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Telefon: 040-6657624