Examensprojekt applikations- och systemutveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Avklarade kurser om minst 90 hp inom programmet, inklusive kurserna:

 • DA358A - Storskaliga webbtjänster alternativt DA345A - Utveckling av mobila enheter
 • DA343A - Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation
 • DA336a - Systemutveckling och Projekt I

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
DA392A version 2
Engelsk benämning:
Degree Project Application and System Development
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
08 februari 2017

Förkunskapskrav

Avklarade kurser om minst 90 hp inom programmet, inklusive kurserna:

 • DA358A - Storskaliga webbtjänster alternativt DA345A - Utveckling av mobila enheter
 • DA343A - Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation
 • DA336a - Systemutveckling och Projekt I

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet datavetenskap på nivå 61 - 90 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i datavetenskap.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar sin insikt i och praktisk erfarenhet av hur det är att leda och arbeta i IT-projekt med en verklighetsförankrad problemställning. Inom kursen får studenterna utveckla sin förmåga att samarbeta i ett projektteam samt att interagera med externa intressenter. Projektteamet skall tillsammans jobba med att identifiera behov och intressenter utifrån en problemställning, samt att översätta detta till en produkt för att uppfylla intressenternas behov.

Innehåll

Varje student ingår i ett projektteam där deltagarna tillsammans arbetar användarcentrerat för att ta fram en lösning på en verklighetsförankrad problemställning. Projektgruppen ansvarar gemensamt för att projektet presenteras och dokumenteras på lämpligt vis, genom t.ex. progressrapportering, projekt- och produktdokumentation, produktpresentationer, resultatbeskrivning, projektplanering, roll- och resursfördelning och erfarenheter/reflektioner.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om och förståelse för sociala och organisatoriska aspekter, såsom t.ex. ledarskap, rollfördelning och konflikthantering
 • förståelse för hur den egna rollen samt individuella kunskaper och erfarenheter relaterar till andra kompetenser och bakgrund
 • förståelse för hur ett projektteam gemensamt kan arbeta användarcentrerat i en mjukvaruutvecklingsprocess
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna visa förmåga:
 • till lagarbete och samarbete i team sammansatta utifrån olika kompetenser och bakgrunder
 • att se, förstå och utveckla sin roll inom ett projektteam där teamet tillsammans planerar, genomför, leder, utvärderar och utvecklar projektprocesser under förhållanden med begränsade resurser
 • att säkerställa att intressenters behov tillgodoses i alla delar av en utvecklingsprocess genom att använda situationsanpassade metoder och verktyg för att skissa, beskriva, modellera, implementera, utvärdera och testa prototyper och produkter
 • att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, behov, problem och lösningar inför, och i dialog med, olika intressenter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • förmåga att samla in, tolka och värdera data för att göra bedömningar med avseende att utveckla en behovsorienterad lösning för en verklighetsförankrad problemställning
 • förmåga att reflektera över sin roll, prestation, bidrag och utveckling i relation till kursen, projektet och lösningen
 • förmåga att visa ett professionellt förhållningssätt till projektarbete med interna och externa intressenter

Arbetsformer

Under kursens gång anordnas ett antal föreläsningar/seminarier/workshops kring olika aspekter i relation till projektarbete samt hur man professionellt hanterar och hittar lösningar till verkliga utmaningar. Det anordnas även tillfällen där studenterna har möjlighet att presentera vad de hittills kommit fram till samt att få återkoppling på projektarbetet och lösningar. I samband med projektets avslutning ska varje studentgrupp presentera sina resultat.

Varje student skall kontinuerligt dokumentera sitt eget bidrag, vilket fungerar som ett underlag för individuell projektreflektion där studenten kritiskt skall analysera och dokumentera sin insats i och sina erfarenheter från projektet.

Kursen omfattar 400 timmar varav cirka 350 timmar är projektarbete och rapportskrivning. Cirka 50 timmar ägnas åt föreläsningar seminarier/workshops/presentationer samt coaching individuellt eller i grupp.

Antal examenstillfällen begränsas till max fem tillfällen.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Aktivt deltagande och bidragande i formeringen av teamet och projektet (2hp). Aktivt deltagande i och bidragande till projektteamet och dess leverabler (10hp). Godkänd individuell projektreflektion samt individuell dokumentation av sitt eget arbete (3hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studenten förväntas söka, värdera och använda relevant litteratur på egen hand eller i samråd med lärare/handledare.
Kurslitteratur:
 • Gustavsson, T. (2016) Agil projektledning. Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152340486
 • Tonnquist, B. (2016) Projektledning. Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152336120

Kompletterande ämnes-/projekt-/praktikspecifik litteratur kan tillkomma vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Nancy Russo, Kursansvarig
Telefon: 040-6657261

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program