Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019

Kurskod:
FO206A version 2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Science and Technology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
18 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
20 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO205A-Barndom och lärande: Matematik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska begrepp och fenomen i vardagsliv och närmiljö. Studenterna ska vidare utveckla sin förmåga att utmana och utveckla barns uppfattningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen, inklusive hållbar utveckling.

Innehåll

Inom kursen studeras naturvetenskap, teknik, lek och lärande i förskola, vardagsliv och närmiljö. Barns varierade uppfattningar om och utforskande av sin närmiljö är utgångspunkt för diskussioner om didaktiska frågor och möjligheter. Studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål i syfte att främja lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, med hjälp av exempelvis digitala medier, språkliga och estetiska uttryck i förskola. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för centrala begrepp, fenomen och samband inom naturvetenskap och teknik med relevans för förskola
  • Redogöra för samband mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
  • Utifrån exkursioner och studiebesök problematisera människans förhållande till naturen och hur man kan arbeta med komplexa frågor i förskolan
  • Reflektera kring olika sätt att utmana och utveckla barns kunnande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
  • Utveckla didaktiska planeringar med utgångspunkt i gestaltande arbetssätt i syfte att främja barns utforskande lek och lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
  • Reflektera över den egna kunskapsutvecklingen inom naturvetenskap och teknik, samt förskollärarens roll för att främja barns lärande med utgångspunkt i barns perspektiv och förutsättningar

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av exkursioner, studiebesök, laborationer, undersökningar, gestaltningar, grupparbeten, responsarbeten, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en portfolio, som innehåller reflektion över kunskapsutveckling, didaktisk planering och gestaltning. I detta prov examineras samtliga lärandemål.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Rosberg, Maria & Thulin, Susanne (2016). Naturvetenskapens bärande idéer. För förskollärare. Malmö: Gleerups förlag (245s)
Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Riga: Norstedts (valda delar)
Dahlbeck, Per & Nilsson, Karin (2018). Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Lund: Studentlitteratur (125s)
Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor & Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber (178s)
Flera språk i förskolan: teori och praktik (2013). Stockholm: Skolverket (tillgänglig på internet) (122s)
Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö: Helen Hasslöf (35s)
Lättman-Masch, Robert, Wejdmark, Mats, Jacobsson, Gun, Persson, Eva & Ekblad, Anna (2014). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Wimmerby: Outdoor Teaching Förlag (350s)
Sundberg, Bodil, Areljung, Sofie, Due, Karin, Ottander, Christina & Tellgren, Britt (2016).
Förskolans naturvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerups (131s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Mats Olsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658297
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör