Miljö- och energifysik

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp, metoder och samband inom delar av fysiken som har stor relevans för miljö-, klimat- och energifrågor. Studenten skall utveckla förmåga att inhämta och värdera information för att kunna ta välgrundade ställningstaganden i miljö-, klimat- och energifrågor och argumentera för dessa ställningstagande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6b/A6b

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 60% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
FY155A version 1,1
Engelsk benämning:
Environmental physics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp, metoder och samband inom delar av fysiken som har stor relevans för miljö-, klimat- och energifrågor. Studenten skall utveckla förmåga att inhämta och värdera information för att kunna ta välgrundade ställningstaganden i miljö-, klimat- och energifrågor och argumentera för dessa ställningstagande.

Innehåll

- energi som förutsättning för liv
- energibegrepp: energi, effekt, verkningsgrad, energikvalitet
- energitjänster
- energi för hållbar utveckling
- växthuseffekten och klimatförändringar
- energislag (fossilenergi, solenergi, vatten- och vindenergi, bioenergi, kärnenergi) och dess påverkan på miljö- och klimat
- fjärranalys som ett verktyg för att påvisa miljö- och klimatförändringar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

- kunna redogöra för grundläggande energibegrepp
- kunna beskriva hur energi omvandlas och hur energikvalitet förändras i olika energisystem
- visa förståelse för människans energibehov ur ett historiskt perspektiv
- kunna redogöra för olika energislag och dess påverkan på miljö och klimat och
- kunna redogöra för funktionen hos anläggningar för energitillförsel
- kunna redogöra för hur fjärranalys kan användas för att påvisa och förstå miljö- och klimatförändringar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:

- kunna analysera energiflöden och energiomvandlingar av betydelse för jordens energibalans
- kunna lösa enklare problem rörande solinstrålning och växthuseffekten
- kunna utföra enklare beräkningar på olika energislag
- kunna använda fjärranalysdata för att kvantifiera miljöförändringar
- kunna argumentera för ställningstagande i miljö-, klimat- och energifrågor baserat på inhämtad och värderad information
- kunna planera, genomföra och redovisa experimentella uppgifter i anslutning till kursinnehållet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:

- visa förmåga att värdera olika energislag utifrån ett hållbarhetsperspektiv
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av övningar, laborationer och föreläsningar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom ett antal laborationer (3 hp), ett projektarbete (5 hp) och en skriftlig tentamen (7 hp).

Krav för godkänd: Godkända laborationer, godkänt projektarbete och godkänd skriftlig tentamen.

Slutbetyget baserat på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Areskoug, Mats: Miljöfysik – Energi för hållbar utveckling. 2:a uppl. Studentlitteratur 2006. ISBN 9789144035871 (400 s)
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Jörgen Ekman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657682

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-98170

Öppen för sen anmälan

Ansök