Praktik

Sammanfattning

För anvisningar och mer information: www.mah.se/gps/praktik

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng med viss progression i något av huvudområdena Arbetsvetenskap, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell Migration och etniska relationer, Internationella relationer eller Mänskliga rättigheter.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013

Kurskod:
GP412S version 1,1
Engelsk benämning:
Internship
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 februari 2012
Fastställandedatum:
21 januari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
01 mars 2012

Kursbeskrivning

Syftet med praktiktjänstgöringen är att dels ge studenten möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaper om sitt huvudämne, och dels att ge erfarenheter från det praktiska arbetet med ämnet på olika nivåer i samhället, såsom informationsspridning, utbildning, projektering och rapportering. Kursen vänder sig till studenter på något av kandidatprogrammen Freds- och konfliktvetenskap, Internationella Relationer, Mångfaldsstudier eller Mänskliga Rättigheter.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 godkända högskolepoäng med viss progression i något av huvudområdena Arbetsvetenskap, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell Migration och etniska relationer, Internationella relationer eller Mänskliga rättigheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • visa fördjupad kunskap om och förståelse för hur det är att arbeta praktiskt med frågor relaterade till sin utbildning
  • visa kunskap om och förståelse för hur arbetsmarknaden inom området relaterat till huvudämnet är uppbyggd

Färdighet och förmåga
  • visa förmåga att tillämpa sina teoretiska kunskaper inom sitt huvudämne på ett praktiskt sätt
  • visa förmåga att självständigt skapa kontakter och bilda nätverk med olika aktörer inom området för sin utbildning
  • visa förmåga att redogöra för ett relevant, självvalt tema eller frågeställning relaterat till huvudämnet inom globala politiska studier som varit relevant och i fokus under praktiktiden
  • självständigt sammanställa och presentera en skriftlig rapport

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • självständigt identifiera och formulera möjliga framtida karriärvägar samt eventuella behov av vidare utbildning
  • visa förmåga att värdera sin egen kompetens och att kartlägga olika relevanta arbetsområden inom sitt huvudämne
  • visa förmåga att självständigt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap
  • visa förmåga att hämta ny kunskap från arbetsrelaterad praktik

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport som analyserar praktiken och dess förhållande till utbildningen.

Innehåll eller kursinnehåll

Praktiken omfattar en termin (minst 18 och max 20 veckor) och fullgörs under terminstid.

Studenten skall själv söka en lämplig praktikplats, exempelvis inom internationella eller nationella statliga och kommunala myndigheter, företag, frivilliga organisationer, religiösa samfund, kulturinstitutioner etc. Det är viktigt att arbetsuppgifterna är av en relevant och avancerad karaktär, varför praktikplanen upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten måste godkännas av praktikkoordinator.

Praktiken skall vara oavlönad och får inte förläggas i länder som Utrikesdepartementet avråder från inresa till.

Arbetsformer

Praktiskt arbete med frågor relaterade till aktuellt huvudämne inom globala politiska studier.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen obligatorisk litteratur.

Övrigt

Utöver ovanstående behörighetskrav krävs ett praktikavtal upprättat mellan företrädare för praktikplatsen och studenten genom Malmö högskola.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Inge Eriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657287
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program