SO för lärare, åk 1-6, I

Sammanfattning

Kursens tema är det lokala samhället. Relevanta ämneskunskaper i de fyra SO-ämnena samt centrala begrepp inom SO-undervisningen behandlas. Samspelet mellan det lokala, regionala och globala fokuseras, likaså samspelet mellan natur, människor, verksamheter, normer, attityder och värderingar samt hur dessa förändras över tid.
Kursen innehåller varierande arbetsformer, såsom föreläsningar, seminarier, självstudier och exkursioner. Under vissa kursmoment kan problembaserat lärande komma att tillämpas. Kursens arbetsformer utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och kursledare.
Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:
Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.
Lärare i årskurs 1-3
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.
Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!
Lärare i årskurs 4-6
För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IS173F version 2,1
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 juni 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
14 juni 2018
Ersätter kursplan fastställd:
29 april 2016

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska inhämta teoretiska och didaktiska kunskaper i de ämnen, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som utgör basen för den samhällsorienterande undervisningen i grundskolans tidigare år.

Innehåll

I kursen anläggs genomgående samhälls-, historie-, geografi- och religionsperspektiv. Jordens historia och landformer samt hur dess processer påverkar människornas levnadsvillkor behandlas. Samhällsstruktur, styrelseskick och olika aktörers perspektiv på aktuella samhällsfrågor studeras. Samhällskunskapen fokuserar frågor om demokrati ur olika perspektiv. Centrala skeenden och processer i den svenska historien i ett internationellt sammanhang behandlas. Världsreligionerna studeras med särskilt fokus på de abrahamitiska religionerna. Under kursen anläggs didaktiska perspektiv på de olika samhällsorienterande ämnena

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för och analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
  • Kunna redogöra för betydelsen av demokrati i skola och samhället och vidare hur detta uttrycks i normer och regelverk samt ha förmåga att samt kritiskt granska aktuell samhällsdebatt såsom den speglas i tryckta publikationer och digitala medier
  • Kunna redogöra för huvuddragen i hur människans frågor inför livet tagit sig uttryck i olika religiösa traditioner och livsåskådningar
  • Kunna redogöra för centrala skeenden och människors förändrade levnadsvillkor under olika perioder med fokus på svensk historia
  • Utifrån didaktiska överväganden kunna diskutera, motivera och visa hur goda lärandesituationer skapas och bedöms

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, självstudier, olika former för arbete i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Studenternas kunskaper bedöms i ämnesvisa examinationer. Geografiämnet examineras i grupp där studenterna gestaltar och förklarar endogena och exogena processer samt tydliggör samband mellan människa, natur och samhälle. Ämnet samhällskunskap examineras genom en muntlig presentation i grupp. Ämnena religionskunskap och historia examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Det avslutande målet examineras inom ramen för respektive ämne

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Daniel, Sander Åke (2009). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 260s.)
Berggren Lars & Greiff Mats (2:a rev. uppl.2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund: Studentlitteratur (404 s.)
Björk Lena (2003). Vibrerande urtid. En upptäcktsresa genom Skånes årmiljoner. Malmö: Corona (101 s.)
Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)
Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus & Björneloo, Inger (2013). Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (139s.)
Franck, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik: årskurs 4-6. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (152s.)
Gleerups stora skolatlas (3:e uppl. 2012). Gleerups stora skolatlas. Malmö: Gleerups
Lindström, Dag (2004). Forntid i Sverige - en introduktion. Stockholm: Natur & Kultur (132 s.)
Nilsson, Torbjörn (2009). Hundra år av svensk politik. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning (192s.)
www.skolverket.se aktuellt material kring bedömning
Spår efter isen Känn ditt land nr 3. Svenska Turistföreningen (63 s.) *
Stephansson, Ove & Beckman, Mona (1987). Jord, berg, luft, vatten: elementa. Stockholm: Utbildningsradion (127 s.)
Svensson Jonas & Arvidsson Stefan (2010) /Människor och makter.//En introduktion till religionsvetenskap.
Halmstad: Högskolan i Halmstad. Fritt nedladdningsbar pdf via följande länk: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (187 s.)

Titlar märkta med * utlånas på institutionen
Tillkommer ca 300 sidor i samråd med examinator

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Frank Roxenby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658340
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Kvällstid 50% Malmö

02 september 2019 - 19 januari 2020 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-96081

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö