SO för lärare, åk 1-6, II

Sammanfattning

Inom kursen fördjupar studenten sina kunskaper inom de samhällsorienterande ämnena samt utvecklar en förmåga att organisera ämnesövergripande kunskapsområden. Kursens huvudtema är att spegla hur ett internationellt perspektiv avspeglas i en nationell kontext.

Under kursen kommer kursdeltagarna att studera hur till exempel politiska, religiösa, ekonomiska förändringar i det internationella samhället påverkar migrationsmönster. Fokus ligger på hur dessa händelser får konsekvenser för såväl samhälle som individ.
Kurserna syftar också till att utveckla och konkretisera bedömningspraktik av ämnesövergripande kunskapsområden.

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktiskt kreativt arbete, självstudier samt fältarbete.

Kursens ges som halvfart, kvällstid med sexton campusförlagda utbildningsträffar.


Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:

Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser en lärares examen är avsedd för. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.

Lärare i årskurs 1-3

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3 och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 1-3.

Observera att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om utökad ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!

Lärare i årskurs 4-6

För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6 och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om utökad ämnesbehörighet i åk 4-6. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.

Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på www.skolverket.se

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IS153F-Samhällsorienterande ämnen eller IS173F-SO för lärare, åk 1-6, I. Eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019

Kurskod:
IS174F version 1,2
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
12 september 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IS153F-Samhällsorienterande ämnen eller IS173F-SO för lärare, åk 1-6, I. Eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper inom de samhällsorienterande ämnena samt utveckla en förmåga att organisera ämnesövergripande kunskapsområden utifrån ett internationellt perspektiv. Deltagarna ska tillägna sig kunskaper om hur händelser i olika delar av världen speglas i en nationell kontext. Kurserna syftar också till att utveckla och konkretisera bedömningspraktik.

Innehåll

I delkursen behandlas händelser i det internationella samhället utifrån centrala begrepp som postkolonialism, internationell politik, migration, tros- och livsåskådning. Frågorna belyses ur såväl historiskt perspektiv som nutidsperspektiv. Frågor som rör etnicitet och kulturell identitet behandlas i ett internationellt såväl som nationellt perspektiv. Begreppet kulturmöten problematiseras och sambandet mellan integrationspolitik och dess praktiska konsekvenser studeras. Vidare behandlas formativ och summativ bedömning inom ramen för en pedagogisk planering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Beskriva och problematisera hur händelser i det internationella samhället påverkar migrationsmönster och förändrar människors livsvillkor
  • identifiera och analysera konsekvenserna, för såväl individer som för det svenska samhället i samband med migration och integration
  • planera och bedöma ämnesövergripande undervisning

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, praktiskt kreativt arbete, självstudier samt fältarbete. Kursens genomförande förutsätter ett gemensamt kunskapsbyggande genom att deltagarna aktivt bidrar med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Deltagarna förutsätts ta egna initiativ till responsarbeten och digitala arbetsmöten.

Bedömningsformer

Deltagaren examineras enligt följande:
Delprov 1. Muntligt, i grupp, presenterar deltagaren ett ämnesövergripande arbete. Detta prov svarar mot de två första kursmålen.
Delprov 2. Utifrån kursens innehåll formulerar deltagaren individuellt och skriftligt en pedagogisk planering med stöd i Lgr11 och där särskild vikt läggs på bedömningsfrågor. Detta prov svarar mot det tredje kursmålet.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aggestam, Karin. (2004). (O)rättfärdiga krig. Lund: Studentlitteratur. (kap. 5-8, 85 s.)
Bolling, Anders & Esbjörnsson, Erik. (2018). Miljardlyftet. Så förändras världen av ett växande Afrika. Ordfront förlag. (220 s.)
Frank, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik. F-åk 3. Lund: Studentlitteratur. (139 s.)
Frank, Olof (red.). (2013). Samhällsämnenas didaktik. Årskurs 4-6. Lund: Studentlitteratur. (147 s.)
Laid, Bouakaz. (2012). Att behålla mitt och lära mig något nytt. Föräldraengagemang i mångkulturella miljöer. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. http://www.malmo.se/download/18.1558e15e13973eeaa0e800011507/Att+beh%C3%A5lla+mitt+och+l%C3%A4ra+mig+n%C3%A5got+nytt_Laid+Bouakaz.pdf. (32 s.)
Lundahl, Christian. (2010). Bedömning för lärande. Norstedts förlag (208 s.)
Löfstedt, Malin (red.) (2011). Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Studentlitteratur. (206 s.)
Marks, Robert B. (2004). Den moderna världens ursprung. Arkiv förlag/A-Z förlag. (206 s.)
Odenstad, Christina. (2014). Ämnesdidaktik för SO-ämnena. För grundskolan. Gleerups. (121 s.)
Olson, Maria & Irisdotter Aldenmyr, Sara (red.) (2017). SO-undervisning på mellanstadiet. Forskning och praktik. Gleerups. (kap xx-??)
Svanberg, Ingvar. (2005). Tusen år av invandring: En svensk kulturhistoria. Dialogos Förlag. (466 s.)
Tillkommer valbar litteratur, ca 600 sidor, och film.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Frank Roxenby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658340
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.