Undervisning och handledning av vuxna I

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna ska förbereda sig att organisera lärandesituationer för vuxna.

Kursen genomförs som flexibel nätdistans. Vi har inga campussammankomster utan samtliga aktiviteter sker inom högskolans kursportal på nätet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
IS184F version 2,4
Engelsk benämning:
Teaching and Supervision of Adults I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
23 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
23 mars 2015
Ersätter kursplan fastställd:
21 augusti 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska förbereda sig att organisera lärandesituationer för vuxna och består av 2 delkurser om 3 hp respektive 12 hp.

Innehåll

Kursen behandlar former och metoder för praktisk kompetensutveckling av vuxna.
I delkurs 1 behandlas pedagogiska paradigm för organiserande av lärande. I delkurs 2 synliggörs hur modeller för lärande och kompetensutveckling kan omsättas i strategier för vuxenundervisning, handledning och coaching. Principer för målbeskrivning och målformulering behandlas ingående. Vidare diskuteras principer för val av innehåll, arbetsformer och arbetssätt samt tekniker för utvärdering. Tekniker att analysera deltagares förutsättningar och behov relaterade till lärandesituationen uppmärksammas. Allmänna undervisningsprinciper introduceras och åskådliggörs. Vidare behandlas grundläggande gruppdynamiska principer och det pedagogiska ledarskapets betydelse.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
från delkurs 1:

  • beskriva vad som kännetecknar det nutida pedagogiska paradigmet och läraruppgiften,
från delkurs 2:
  • diskutera hur vuxnas behov kan beaktas vid utformningen av pedagogiska situationer,
  • beskriva hur utformningen av det pedagogiska ledarskapet kan påverka klimat och funktionalitet inom lärandesituationen, upprätta styrdokument för utbildning, undervisning och handledning,
  • applicera allmänna undervisningsprinciper – som trygghet, aktivering, konkretion, individualisering och variation – inom planering av lärandesituationer,
  • integrera problemorienterade arbetsformer och metoder i undervisningsplaneringen,
  • hantera pedagogiska verktyg som främjar deltagarens förmåga att uppfatta mål och struktur inom lärandesituationen samt förmåga att utvärdera egna prestationer och process,
  • använda basala metodiska färdigheter i samtal med fokus på utveckling och lärande samt inom coaching,
  • upprätta utvärderingsinstrument för användande inom undervisning, handledning och coaching,
  • beskriva utvärderingens plats inom uppföljning och kvalitetsarbete

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lektioner, seminarier, forumdiskussioner, samt problemfokuserade övningar i grupp eller individuellt. Upplägg utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Delkurs 1 rymmer en övergripande uppgift som redovisas i forumdiskussioner.
Delkurs 2 rymmer tre övergripande uppgifter i skriftlig form vilka fokuserar vägar att genom utformningen av det pedagogiska ledarskapet främja en positiv lärandemiljö; tekniker att utveckla styrinstrument för kompetensutvecklingsprocesser; strategier för genomförande och utvärdering av undervisnings- och handledningssprocesser.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1:
Hedin, Anna och Svensson, Lennart (1997), Nycklar till kunskap. Om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildningen. Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 1, 30s)

Delkurs 2:
Bolstad, August (2011), Handbok i lärande. Hur du lär ut för att andra ska kunna lära in. Studentlitteratur (254 s)
Dovelius, Johan (2000), Att samla in och bearbeta data. Böcker i serien Verktyg för utvärdering. Stockholm: Skolverket. (73 s) {tillgänglig för nerladdning på skolverket.se.}
Hedin, Anna och Svensson, Lennart (2011), Nycklar till kunskap. Om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildningen.Lund: Studentlitteratur. (252 s)
Hägg, Kerstin och Kuoppa, Svea Maria (2007), Professionell vägledning. Studentlitteratur. (141 s)
Karlsson, Ove (1999), ”Utvärdering – mer än en metod”. Ajour, Kunskapsöversikt från svenska kommunförbundet, nr 3, 1999. (96 s) {tillgänglig för nerladdning på nätet}
Kjellén, Bengt m fl (2008), Network for case methods learning – att undervisa med casemetoden. Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. (23 s) {tillgänglig för nerladdning på http:hdl.handle.net/2077/18160}
Lindberg, Lars med flera (2014), Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholms universitets förlag, (270 s)
Nilsson, Urban (2010), IROS – instrument för reflektion och självvärdering. Arbetsmaterial. Malmö högskola. {tillgänglig för nerladdning på på kursplatsen i lärportalen}
Widell, Lennart (1999), Att organisera utvärdering. Böcker i serien Verktyg för utvärdering. Stockholm: Skolverket. (71 s) {tillgänglig för nerladdning på skolverket.se.}
Tillkommer vetenskapliga artiklar/rapporter om ca 250 s

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Urban Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658165
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-96084

Öppen för sen anmälan

Ansök