Teoretiska begrepp och konkret forskning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Antagen till VAL, Vidareutbildning av lärare, enligt förordningen SFS 2011:689.
eller
Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018

Kurskod:
LL247P version 1
Engelsk benämning:
Theoretical Concepts and Factual Research
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
09 februari 2018

Förkunskapskrav

Antagen till VAL, Vidareutbildning av lärare, enligt förordningen SFS 2011:689.
eller
Antagen till ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom VAL, Vidareutbildning av lärare, enligt förordningen SFS 2011:689, eller inom ULV-projektet enligt Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning(SFS nr 2008:1101.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla vetenskapsteoretiska kunskaper och insikter samt metodiologiska färdigheter.

Innehåll

I kursen behandlas olika forskningsmetoder, vetenskapsteoretiska förhållningssätt samt relationen mellan teori och konkret forskningsarbete. I kursen ingår en orientering om det utbildningsvetenskapliga området och undersökningar utförda inom utbildningsvetenskap. Forskningslitteratur, vetenskapsteoretiska och metodologiska texter diskuteras och analyseras. Kursen ska ses som en förberedelse för att skriva ett examensarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. planera ett examensarbete
  2. analysera och motivera olika metodologiska angreppssätt och deras tillämpbarhet
  3. utföra informationssökningar inom ett forskningsfält
  4. hantera formalia på ett vetenskapligt korrekt sätt

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, grupparbeten och är helt nätbaserad.

Bedömningsformer

Samtliga kursmål examineras skriftligen.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rienecke, Lotte, Problemformulering (Stockholm; Liber), 2. uppl. 2016, 64 sidor
Nilholm, Claes, Teori i examensarbete (Lund; Studentlitteratur), 2016, 163 sidor
Larsen, Ann Kristin, Metod helt enkelt (Malmö; Gleerups) 2009, 128 sidor
Ytterligare litteratur tillkommer i samråd med läraren.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Anmälan

10 juni 2019 - 01 september 2019 50% Distans (Malmö) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program