Matematik och lärande: Geometri, sannolikhet och statistik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
ML223B version 1,6
Engelsk benämning:
Mathematics and Education: Geometry, Probability and Statistics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
31 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
31 oktober 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: ML221B-Matematik och lärande: Taluppfattning, aritmetik och algebra. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar sin kunskap om geometri, sannolikhetslära och statistik i ett perspektiv avseende undervisning i förskoleklass och årskurs 1-3.
Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla sina kunskaper och bedömning för och av varje elevs lärande i geometri, sannolikhetlära och statistik.

Innehåll

Kursen behandlar problem och begrepp inom geometri, sannolikhetslära och statistik samt problematiserar och tolkar centrala ämnesdidaktiska begrepp. Vidare behandlas olika sätt att planera, genomföra och analysera undervisningsmoment. Med hjälp av laborativa moment, varierande uttrycksformer och digitala resurser får studenten insikt i hur man kan stödja elevers språk- och kunskapsutveckling. Utifrån aktuella kursplaner för skolan och elevarbeten dokumenterar, analyserar och bedömer studenten elevers kunnande och kunskapsutveckling. Inom kursens ram vidareutvecklar studenten sin förmåga att läsa och skriva vetenskapliga texter samt diskutera olika textgenrer med utgångspunkt i kursens litteratur. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera, definiera, resonera med och använda begrepp och representationsformer i geometri
  • identifiera, definiera, resonera med och använda begrepp och representationsformer i statistik och sannolikhetslära
  • reflektera över elevers kunskaper om geometriska begrepp och elevers förmåga att föra och följa resonemang
  • beskriva och diskutera hur undervisning i geometri kan organiseras ur ett likvärdighetsperspektiv så att varje elevs lärande och utveckling främjas
  • omvandla och konkretisera gällande läro- och kursplaner till en pedagogisk planering av undervisning inom geometri, statistik och sannolikhetslära som inbegriper bedömning av elevers lärande
  • reflektera över elevers kunskaper om begrepp i statistik och sannolikhetslära och elevers förmåga att föra och följa resonemang
  • använda digital teknik som verktyg för såväl det egna lärandet som för undervisning inom statistik och sannolikhetslära
  • läsa, värdera och använda vetenskaplig text samt skriva på ett akademiskt sätt

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten/diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna självständigt förbereder sig samt deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Skriftlig tentamen (5 hp)
Written examination (5 hp)
Delprovet examinerar i synnerhet målen 1 och 2.
Akademisk text (5 hp)
Academic text (5 hp)
I en akademiskt argumenterande text presenteras en didaktiskt reflekterande planering av undervisning.
Delprovet examinerar målen 3, 4 och 5.
Statistisk undersökning (5 hp)
Statistical investigation (5 hp)
I grupp genomför studenten en statistisk undersökning och diskuterar statistiska undersökningar i undervisningssammanhang.
Delprovet examinerar målen 6 och I 7.

För att erhålla betyget väl godkänt på hel kurs krävs betyget väl godkänt på minst två delprov.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergius, Berit, Emanuelsson, Göran, Emanuelsson, Lillemor, and Ryding, Ronnie (red.) (2011). Matematik ett grundämne: Nämnaren Tema 8. Göteborg: Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM. (305s)

Boaler, Jo (2011). Elefanten i klassrummet. Att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik. Stockholm: Liber (212s)

Bråting ,Kajsa, Sollervall, Håkan & Staedler, Erika (2013). Geometri för lärare. Lund; Studentlitteratur (148s)

Grevholm, Barbro (red) (2012). Lära och undervisa matematik: från förskoleklass till åk 6. Stockholm: Norstedt (320 s) (i urval 110s)

Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande 2 (rev) uppl. Lund:// Studentlitteratur (146 s)

Pettersson, Astrid m.fl. (2010). Bedömning av kunskap - för lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska texter. Stockholm: PRIM-gruppen (104 s)

Skolverket (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.//

Solem, Ida Heiberg, Alseth, Björnar & Nordberg, Gunnar (2011). Tal och tanke. Matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3. Stockholm: Studentlitteratur (392 s) (i urval 180s)


Det tillkommer litteratur, filmer och artiklar inom sannolikhet och statistik samt matematikdidaktik som ingår i studieplanerna för kursen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Lena Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658127
Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6658130

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program