Religion och lärande: Religion, modernitet och globalisering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: LL204G-Självständigt arbete i fördjupningsämnet. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
RL701C version 1,2
Engelsk benämning:
Religion and Education: Religion, Modernity and Globalization
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
13 januari 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: LL204G-Självständigt arbete i fördjupningsämnet. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om hur världshistoriska processer och samhällsförändringar format religionen i det moderna och globala samhället. Kursen syftar vidare till att studenterna utvecklar förståelse för och kunskap om hur sådana processer påverkar människors religiositet och sökande efter livsmening samt vilka uttryck detta kan ta sig. I kursen diskuterar och reflekterar studenterna även över kunskapssyn och lärande och betydelsen av detta i relation till alla elevers olika förutsättningar och behov, samt hur läromedel påverkar kunskapssyn och lärande.

Innehåll

Kursen ger en överblick över den globala historien från tidig modern tid till idag och hur denna har påverkat individer och samhällen. Centralt i kursen är Europas möte med övriga världen och hur detta påverkar människans existentiella villkor. Framväxandet av nyandlighet, nyreligiösa rörelser och västerländsk esoterism kommer att behandlas under kursen. Detta speglas företrädesvis genom exempel från idéhistoria, religionshistoria, skönlitteratur, populärkultur samt i teorier om kulturmöten och ideologiska processer. I kursen koncentreras diskussionerna kring frågor om makt, sekularisering och identitet utifrån perspektiven genus, etnicitet och migration. Särskilt studeras olika perspektiv på ”Vi och de Andra”. Undervisningen fokuseras kring teoretiska begrepp som ”den Andre”, marginaliserad historia, postkolonialism och historieskrivning med underifrånperspektiv. I kursen ingår att studenterna, utifrån alla elevers förutsättningar och behov, reflekterar och kritiskt värderar val av innehåll, arbetsformer och bedömning där hänsyn tas till sociala, språkliga och genusbetingade faktorer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • problematisera och analysera globaliseringens och modernitetens olika kulturella och religiösa uttryck, såsom nyandlighet, nyreligiösa rörelser och västerländsk esoterism, ur såväl historiska som samtida perspektiv.
  • kritiskt granska och värdera texter och läromedel med utgångspunkt i skolans styrdokument, centrala teorier och begrepp rörande religiös förändring, modernitet och globalisering, samt elevers förutsättningar och behov..
  • identifiera och problematisera för religionskunskapsundervisning centrala frågor inom kursens ramar och koppla dessa till skolans styrdokument.
  • självständigt söka och värdera aktuell religionsvetenskaplig och annan forskning som fokuserar centrala teman, såsom kulturmöten, i kursen.
  • reflektera över olika synsätt på kunskap/lärande och på elever som uttrycks i läroplan och kursplan.
  • reflektera över och kritiskt värdera vad sociala, språkliga och genusbetingade faktorer kan betyda för val av innehåll, arbetsformer och bedömning.
  • kartlägga ämnesrelaterade svårigheter för kunskapstillägnande samt kunna redogöra för åtgärder och alternativa verktygs användningsområden på individ- och gruppnivå.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierade arbetsformer som utgörs av föreläsningar och seminarier, workshop, informationssökning, arbete i grupp och självstudier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärare.
För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande under kursens alla moment. Samtliga examinationsuppgifter skall vara godkända för att kursen ska anses vara avklarad.

Bedömningsformer

En examination fokuserar kulturmöten av olika slag och där studenten individuellt författar en kort vetenskaplig text. (Mål 1 och 4)
I en andra examination författar studenten en kortare artikel/vetenskaplig text, som behandlar aktuell forskning kring globalisering och nyandlighet, nyreligiösa rörelser och västerländsk esoterism. (Mål 1, 2 och 4)
I en tredje examination producerar studenterna i grupp ett läromedel om nyandlighet, nyreligiösa rörelser och västerländsk esoterism. (Mål 1, 2, 3, 4, 5 och 6)
Ovan nämnda examinationer presenteras vid seminarier såväl muntligt som skriftligt och bedöms utifrån didaktiska val, teoretisk medvetenhet och presentationsförmåga.
I en fjärde examination bedöms studenternas kunskaper om kartläggning av och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. (Mål 6 och 7).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Beyer, Peter (2006). Religion in Global Society. London: Routledge. (Urval 100 s.)
Cowan, Douglas E. & Bromley, David G. (2009). Cults and New Religions. A Brief History. Blackwell Publishing. (260 s.)
Ericsson C, Ericsson Baaz, & Thörn (red) (1999). Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nya Doxa. (Urval 100 s.)
Frisk, Liselotte (1998). Nyreligiositet i Sverige: Ett religionsvetenskapligt perspektiv.
Nora: Nya Doxa. (238 s.)
Hanegraaff, Wouter J. (2013). Western Esotericism. A Guide for the Perplexed. Bloomsbury (211 s.)
Johansson, Monica (2013). Specialpedagogik 1 – att arbeta för likvärdighet och delaktighet. Solna: Liber. (216 s.)
Liljefors Persson, Bodil (2011). ”Romanticism, exoticism och kolonialism: Om representation av Amerikas indiankulturer i svenska läromedel”. I FLR’s årsbok 2011, s. 79-93 (15 s.)
Loomba, Ania (2008). Kolonialism/Postkolonialism - introduktion till ett forskningsfält. Tankekraft förlag. (220 s.)
Otterbeck, Jonas (2004). ”Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam”. I Didaktikens Forum 1:2004 s. 56-73. Lärarhögskolan i Stockholm (16 s.).
Woodhead, Linda et al. (2010). Religions in the Modern World. Traditions and transformations. Routledge – kap. 12, 13, 14, 15, 16 (110 s.)
Tillkommer aktuella artiklar och valbar litteratur i samråd med examinator i relation till examinationsuppgifterna inom ramen för kursen (ca 500 s.) t.ex. rörande specialpedagogiska frågor.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Martin Lund, Kursansvarig
Telefon: 0790-757757
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

20 januari 2020 - 26 april 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program