Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Behörighetskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SC622A version 2
Engelsk benämning:
Social Work: Degree Project
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
05 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
28 augusti 2012

Förkunskapskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i socialt arbete och ingår i examensfodringarna för masterexamen inom huvudområdet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Innehåll

Examensarbetet innebär att studenterna tränar sig att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete. Arbetet innefattar att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet i form av en uppsats. Efter uppsatsens genomförande medverkar studenterna i ett seminarium där det egna arbetet skall försvaras. Det förutsätts ett aktivt deltagande vid de seminarier då övriga kursdeltagares arbeten diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och formulera problemområden och frågeställningar samt med adekvata vetenskapliga metoder planera och producera en uppsats,
2. göra bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet socialt arbete,
3. positionera studien till teoribildningar inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet,
4. värdera, motivera och tillämpa forskningsetiska principer,
5. på ett vetenskapligt sätt förmedla förvärvade kunskaper såväl muntligt som skriftligt, och
6. offentligt sammanfatta, motivera och försvara det egna examensarbetet.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs individuellt med stöd av en av institutionen utsedd handledare. Handledning genomförs individuellt eller i grupp.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 – 6 examineras genom en bedömning av studentens uppsats vid ett examinationsseminarium. En disputerad lärare opponerar på uppsatsen. Särskilt vikt läggs även vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. Uppsatsen examineras av lägst docentkompetent lärare. Särskilt vikt läggs även vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. För betyget Godkänd krävs att uppsatsen uppvisar vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk medvetenhet. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att det vetenskapliga arbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur som väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att kursvärdering genomförs. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Marcus Herz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658761
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462

Anmälan

02 september 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-95487

Öppen för sen anmälan

Ansök

11 november 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Anmälningskod: mau-95489

Öppen för sen anmälan

Ansök

20 januari 2020 - 05 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.

30 mars 2020 - 05 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.

31 augusti 2020 - 02 oktober 2020 Dagtid 50% Malmö

09 november 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 50% Malmö

08 november 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 100% Malmö