Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
SO668F version 3
Engelsk benämning:
Special Education: Scientific Theoretical Traditions and Methodology
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2016

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sina färdigheter i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

I kursen studeras relevanta teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt som förekommer inom specialpedagogisk samt deras möjligheter och begränsningar för forskning och utvecklingsarbete. I samband med studier av teoretiska perspektiv belyses även vetenskapsteoretiska traditioner samt frågor om etik och forskningens samhälleliga relevans.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och problematisera teoretiska perspektiv, vetenskapsteoretiska traditioner samt samhälleliga och etiska aspekter med relevans för forskning inom specialpedagogik
  • granska och värdera specialpedagogisk forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter

Bedömningsformer

Inom ramen för en muntlig gruppuppgift presenterar studenten en kritisk granskning av tre avhandlingar med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska och etiska perspektiv (lärandemål 1-2).
I en individuell text som bygger på den muntliga presentationen gör studenten en fördjupad analys av valda avhandlingar samt obligatorisk litteratur i relation till teoretiska, metodologiska och etiska perspektiv samt vetenskapstraditioner och samhälleliga aspekter (lärandemål 1-2).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur (168 s).
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur (ss 1-300).
Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. London: Routledge (462 s).
Forskningslitteratur utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-96113

Öppen för sen anmälan

Ansök

09 november 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö