Spelutveckling

Program - grundnivå - 180 hp

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2013

Programkod:
TGSUT version 1
Engelsk benämning:
Game Development
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
27 februari 2013
Fastställandedatum:
26 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C. Eller: Matematik 3b / 3c (Områdesbehörighet A4/4)

Upplägg

Under varje läsår bedrivs huvudsakligen två parallella aktiviteter. Den första aktiviteten utgörs av datavetenskapliga kurser och den andra utgörs av de mera specialiserade kurserna som är inriktade mot digitala spel. För att säkerställa det flervetenskapliga synsättet används tematiska seminarier under kursernas gång.

De specialiserade kurserna är upplagda så att de efterliknar processen för modern spel- och systemutveckling. Projekt kommer således att vara centrala inslag i dessa kurser där projektets fortskridande baseras på tvåveckorsfaser med leverans i slutet på perioden. Parallellt med projekten sker undervisning genom föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och handledning. De olika projektformerna specificeras, tillsammans med obligatoriska moment och krav för examination, i respektive kursplan. Undervisningen planeras och genomförs för att utveckla studentens förmåga att arbeta både självständigt och som medlem i en projektgrupp. Den lärarledda undervisningen avser primärt att stödja studentens självstudier och vikten läggs vid helhet, förståelse och sammanhang.

Under första och andra läsåret finns ett projektarbete om 7,5 hp, i vilka längre tillämpade projektuppgifter specifika för spelutveckling behandlas. I kursen Datavetenskap: Examensarbete genomförs det självständiga arbetet om 15 hp. I programmet ges möjlighet till specialisering inom ramen för de valbara kurserna i slutet av utbildningen.

Höstterminen 2013 - Termin 1

 • DA153A - Introduktion till datavetenskap, 7.5hp
 • DA315A – Objektorienterad spelprogrammering, 15hp
 • DA301A – Speldesign, 7.5hp

Vårterminen 2014 - Termin 2
 • DA314A – Introduktion till spelstudier, 7.5hp
 • MA302A - Matematik och fysik för digitala spel, 7.5hp
 • DA316A - Objektorienterad analys och design, 7.5hp
 • DA270A - Projekt I, 7.5hp

Höstterminen 2014 - Termin 3
 • DA304A - Tillämpade datastrukturer och algoritmer, 7.5hp
 • DA127A - Databasteknik, 7.5hp
 • DA330A – Flertrådad programmering, 7.5hp
 • DA138A – Programvarukonstruktion: processer och modeller, 7.5hp

Vårterminen 2015 - Termin 4
 • DA308A - Artificiell intelligens för digitala spel, 7.5hp
 • DA307A - Datorgrafik och modellering, 15hp
 • DA271A - Projekt II, 7.5hp

Höstterminen 2015 - Termin 5
 • Valbara kurser 30 hp

Vårterminen 2016 - Termin 6
 • DA230A - Datavetenskap: Examensarbete, 15hp
 • DA332A – Spelmotordriven produktutveckling, 15hp

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2013:
Höst 2013 - Termin 1
Vår 2014 - Termin 2
Höst 2014 - Termin 3
Vår 2015 - Termin 4
Höst 2015 - Termin 5
Vår 2016 - Termin 6
Kommentar:
Under termin 5 ska studenten läsa 30 hp valbara kurser.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad utbildning ska studenten:

 • visa kunskap inom området datavetenskaps vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom datavetenskap med fördjupning inom spelutveckling samt kännedom om aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap i datavetenskapliga grunder och förståelse för förutsättningar för utveckling av datorsystem och digitala spel
 • visa förståelse för programmering som kärnkompetens för lösandet av datavetenskapliga problem och utveckling av digitala spel
Färdighet och förmåga
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att söka, värdera och kritiskt tolka ämnesrelaterad information för att kritiskt kunna diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att självständigt och i grupp identifiera, formulera och lösa problem inom datavetenskap och spelutveckling samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för information, problem och lösningar inom datavetenskap och spelutveckling i dialog med olika grupper
 • kunna tillämpa aktuella metoder för utveckling av datorprogram, informationssystem och digitala spel
 • kunna använda vanligt förekommande metoder för design av datorprogram
 • visa förmåga att tillämpa vanligt förekommande processer för utveckling av informationssystem och digitala spel
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad utbildning ska studenten:
 • visa förmåga att inom datavetenskap göra bedömningar med avseende på relevanta samhälleliga, vetenskapliga och etiska aspekter
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
 • kunna kritiskt betrakta och analysera digitala spel ur flera synsätt såsom estetiska objekt, tekniska konstruktioner och kulturella fenomen
 • kunna analysera en spelutvecklingsprocess ur teknisk, datavetenskaplig och ekonomisk synvinkel

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Datavetenskap, 180hp
Bachelor of Science in Computer Science, 180 ECTS

Övrigt

I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.